Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Ispravnosti električnih instalacija

Poslodavac je dužan građevine namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima.

Prema članku 32. Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije, održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i navedenim Tehničkim propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Prema navedenom Tehničkom propisu, održavanje električne instalacije podrazumijeva:

  • redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine,
  • izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
  • izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te:

  • zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije

Prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

  • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
  • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
  • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
  • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

Tvrtka ATEST-KONTROLA zapošljava stručne ljude, posjeduje potrebnu opremu i ovlaštenja, na temelju čega Vam možemo ponuditi pregled i ispitivanje električne instalacije.